SK-102

  สวดมนต์ แก้กรรม
ราคา 14.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 350
ขนาด 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า 64 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 14.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 14.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 13.50 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 13.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 12.50 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 12.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 11.50 บาท