SK-158

  หนังสือสวดมนต์
ราคา 12.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 374
ขนาด 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า 88 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 12.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 14.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 14.00 บาท