SK-185

  รู้ทันกรรม แก้กรรมด้วยกรรมฐาน สมุนไพรใกล้ตัว
ราคา 26.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 848
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 26.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
• วิปััสสนากรรมฐานแก้้กรรมและรักษาโรค
• นั่งกรรมฐานช่่วยชีวิตแม่่ขึ้นมาจากนรก
• ลูกทำากรรมฐานให้้แม่่
• พ่่อ - แม่ ทำากรรมฐานให้ลูก
• ทำากรรมฐานแก้้กรรมให้้ลูก
• นัั่งกรรมฐานให้พ่อ แม่เป็น ใหญ่เป็นโต
• กรรมฐานชว่่ยคุณแม่ได้
• กรรมที่ต้้องใช้้
• กรรมฐานรักษาโรคมะเร็ง
• กรรมฐานรักษาโรคหัวใจ
• วิธีการปฏิบัติ วิปััสสนากรรมฐานเบื้องต้้น
• สมุนไพรใกล้้ตัวรักษาโรค
• ชาตะไคร้้, ยาอายุวัฒนะ
• โรคไตวาย, เสียงแหบแห้้ง, ตกขาว
• โรคชัก เส้้นเลือดหัวใจตีบ โรคป่่วง
• โรคกระเพาะ, เลือดกำเดาออก
• โรคมะเร็ง
• โรคตับแข็ง, โรคตับอีกขนาน
• โรคร้้อนใน อาเจียน, โรคภูมิแพ้
• โรคหอบ - หืด
• กระเพาะปััสสาวะอักเสบ, ไข้ทับระดู
• โรคลำาไส้้เน่่า เป็็นยาเทวดา
• รักษาผิวหน้้าไม่่ให้้เหี่ยวย่่น
• ผมอ่่อนสลวย, ยารักษาท้้องขึ้น อืดเฟ้้อ
• ยารักษาโรคกระเพาะ
• ยารักษาโรคอาหารท้้องเดิน,ท้้องเสีย
• ยาระบาย
• ยาถ่่ายพยาธิ
• ยารักษาไข้้
• ยารักษาหอบ - หืดืด
• ยาขับปััสสาวะ
• ยาแก้้ช้ำาใน, ยาแก้้ฟกช้ำา บวมโน
• ยาแก้้ไอ ขับเสมหะ • ยาล้้างแผล, ห้้ามเลือด ใส่่แผลสด
• ยารักษาแผลเปืื่่อย เรื้อรัง
• แผลไฟไหม้้ น้ำาร้้อนลวก
• ยาดับพิษตะขาบ
• ดับพิษแมงป่่อง
• บทสวดมนต์์ไหว้้พระ
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้้า
• ไตรสรณคมน์
• สมาทานศีล ๕
• ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิิ โส เท่่าอายุ บวกด้้วย ๑ จบ
• แผ่่เมตตาแก่่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่่เมตตาให้้สรรพสัตว์
• แผ่่ส่่วนกุศล
• กรวดน้ำาให้้เจ้ากรรมนายเวร
• ประวัติแห่่งเจ้้าประคุณ
• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรฺรหฺมฺมรํสํสี)
• อานิสงส์์การสวดพระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์์ไตรปิิฎก
• คำากรวดน้ำาของยอดพระกัณฑ์์ไตรปิิฎก
• คาถาเงินล้้าน
• พระคาถาสะเดาะเคราะห์์ต่่ออายุ
• คาถาบูชาดวงชะตา (ของเก่่า)
• คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวร
• พระคาถาบูชาดวงพระวิญญาณเสด็จพอ่่ ร. ๕
• การบูชาเสด็จพ่อ ร.๕
• คำไหว้้ปาระมี ๓๐ ทัศ
• โพชฌงค์์ ๗
• คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ

ติดต่อเรา

Facebook

การสั่งซิ้อ

  • สั่งซื้อของชำร่วย จำนวน 300 ชิ้นขึ้นไป ส่งฟรีในกรุงเทพฯและปริมณฑล (ยกเว้นหนังสือธรรมะ)
  • จัดส่งถึงมือท่านทาง บริษัทขนส่งเอกชนฯ หรือ บขส.หรือ รถตู้ โดยคิดค่าขนส่งตามจริง ในกรณีสั่งซื้อต่ำกว่า 300 ชิ้น